Acties

PRIVACYVERKLARING

Artikel 1- Algemene beginselen
VBH BELGIUM is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar cliënteel en partners van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de bestaande privacywetgeving hieraan stelt. 
De huidige privacyverklaring geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder wij uw persoonsgegevens verwerken. 
U wordt verzocht deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen en kennis te nemen van haar inhoud. Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten. 
Wanneer VBH BELGIUM voornemens zou zijn om de persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt VBH BELGIUM de betrokkene daarover de nodige informatie.
VBH BELGIUM wenst te benadrukken dat de betrokkene nooit de verplichting heeft om opgevraagde gegevens te verstrekken aan VBH BELGIUM.
Voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten zoals vermeld in deze verklaring ziet de NV VBH BELGIUM, gevestigd te 3580 Beringen, Koolmijnlaan 99, zichzelf als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 2- Gegevens van de betrokkene
VBH BELGIUM verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van de betrokkene rechtstreeks door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken, e-mail en/of het contactformulier op haar website. Zo worden de contactgegevens van de contactpersoon en betaalinformatie verwerkt door VBH BELGIUM.
VBH BELGIUM verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven betreffen. 
VBH BELGIUM vraagt of verzamelt nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 12 jaar. Als VBH BELGIUM ontdekt dat zij onbewust persoonsgegevens heeft verzameld van een kind jonger dan 12 jaar, dan zal zij de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit haar bestanden.

Artikel 3- Veiligheid en vertrouwelijkheid
VBH BELGIUM onderneemt alle nodige stappen om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Om ervoor te zorgen dat de gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen, maakt VBH BELGIUM gebruik van verschillende beveiligingstechnieken en -procedures. 
Zowel op fysiek, elektronisch als organisatorisch vlak werden de nodige maatregelen getroffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen. VBH BELGIUM blijft haar beveiligingsprocedures uitbreiden naarmate nieuwe technologieën beschikbaar worden.
Conform de van toepassing zijnde wettelijke vereisten zorgt VBH BELGIUM voor adequate beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de handmatige en elektronische verwerking van de gegevens van de betrokken contactpersoon en ter voorkoming van eventueel misbruik ervan.

Artikel 4- Bewaring van gegevens
VBH BELGIUM bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of handelsrelatie, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld. 
Dat betekent dat de persoonsgegevens na een laatste interactie met VBH BELGIUM gedurende een redelijke periode kunnen bijgehouden worden. Wanneer de persoonsgegevens niet langer vereist zijn, zullen deze op een veilige manier vernietigd of verwijderd worden.
 
Artikel 5- Finaliteit en wettelijke basis
Persoonsgegevens die door VBH BELGIUM worden verwerkt, worden uitsluitend door VBH BELGIUM gebruikt om een nieuwe handelsrelatie mogelijk te maken en/of op regelmatige basis handel te drijven met de betrokken onderneming. Meer bepaald gaat het onder meer over de volgende activiteiten:

 • orders ontvangen;
 • leveringen;
 • facturatie;
 • contacteren in geval van vragen, opmerkingen, problemen, klachten enzovoort;
 • mailing.

De werking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokken onderneming partij is.

Artikel 6- Proportionaliteit
De persoonsgegevens van de betrokkene die door VBH BELGIUM worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. De gegevens van de betrokkene zijn zo nauwkeurig mogelijk en worden zo nodig bijgewerkt.

Artikel 7- Rechten van de betrokkene 
De betrokkene waarvan de persoonsgegevens wordt verwerkt heeft recht op inzage van zijn of haar persoonsgegevens die door VBH BELGIUM worden verwerkt. 
De betrokkene heeft eveneens het recht om VBH BELGIUM te verzoeken zijn of haar gegevens te corrigeren. Onder "corrigeren" wordt o.a. verstaan: het aanvullen, wissen, blokkeren of op andere wijze zorgen dat de gegevens van de betrokkene niet meer worden gebruikt. 
VBH BELGIUM is alleen verplicht de gegevens van de betrokkene te corrigeren wanneer deze feitelijk onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn voor de doeleinden VBH BELGIUM de gegevens gebruikt. 
De betrokkene heeft tot slot het recht om VBH BELGIUM te verzoeken de verwerking van zijn of haar gegevens te beperken, bezwaar te maken tegen die verwerking en de persoonsgegevens over te dragen.
VBH BELGIUM verstrekt de betrokkene onverwijld informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven.
Een verzoek tot inzage of de uitoefening van een ander recht kan worden gericht aan: privacy@vbh.be

Artikel 8- Ontvangers van persoonsgegevens
VBH BELGIUM deelt de verkregen persoonsgegevens niet met derden die de persoonsgegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij de betrokkene daarvoor specifieke toestemming heeft gegeven.
VBH BELGIUM kan de persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen: 

 • Verwante bedrijven
  • VBH BELGIUM kan de persoonsgegevens voor legitieme bedrijfsdoeleinden (zoals bijvoorbeeld om bestellingen te verwerken, klachtenbehandeling, …) meedelen aan haar verwante bedrijven of dochterondernemingen.
 • Dienstverleners
  • VBH BELGIUM kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens VBH BELGIUM, met inbegrip van het aanbieden van de VBH BELGIUM sites en de diensten die voor de betrokkene beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot de persoonsgegevens of deze moeten verwerken.
  • VBH BELGIUM eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin de betrokkene de VBH BELGIUM site of dienst heeft gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot die persoonsgegevens. 
 • Wettelijke vereisten en bedrijfsoverdracht
  • VBH BELGIUM kan de verwerkte persoonsgegevens openbaar maken als zij daartoe wettelijk wordt verplicht of als VBH BELGIUM te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.
  • In geval van een volledige of gedeeltelijke fusie met of een volledige of gedeeltelijke overname van VBH BELGIUM door een ander bedrijf, zou de overnemer toegang krijgen tot de informatie die door die entiteit van VBH BELGIUM wordt bijgehouden. Die informatie kan persoonsgegevens bevatten.

Artikel 9- Cookies
Om onze website optimaal aan u te kunnen tonen en voortdurend te verbeteren, maken wij gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Artikel 10- Klachten, vragen en opmerkingen 
Indien de betrokkene klachten heeft over onder meer de manier waarop zijn of haar persoonlijke gegevens werden verwerkt, heeft hij of zij steeds het recht om klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit, m.n. de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (gegevensbeschermingsautoriteit.be - ).