Acties

Algemene voorwaarden

Artikel 1.
Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van al de offertes en overeenkomsten van VBH Belgium NV. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ze in hun geheel aanvaard te hebben, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 
Artikel 2.
De verkoper zal niet aansprakelijk gesteld worden voor kleine wijzigingen inzake constructie, maten, kleur, enz. door de fabrikant aangebracht.
 
Artikel 3.
De prijsoffertes zijn vrijblijvend en hebben een uitdrukkelijk bepaalde geldigheidsduur. Na verstrijking van de geldigheidsduur heeft VBH Belgium NV het recht de offerte aan te passen. De offerte wordt opgesteld op basis van door de klant aan VBH Belgium NV bezorgde gegevens. VBH Belgium NV is niet verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens.
De prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de levering zal ten laste van de klacht vallen.
 
Artikel 4.
De leveringstermijn is steeds bij benadering opgegeven en wordt enkel bij wijze van inlichting vermeld. De verkoper is niet gebonden door de leveringsdatum indien deze niet kan worden nageleefd wegens normaal niet voorziene omstandigheden, onafhankelijk van de wil van de verkoper, en hij, binnen de veertien dagen dat hij kennis had van het bestaan van deze omstandigheden en ten laatste op de voorziene leveringsdatum, de koper hiervan verwittigt.
 
Artikel 5.
De levering geschiedt op de afgesproken plaats. Werd geen plaats van levering overeengekomen dan geschiedt zij op het adres van de koper.
 
Artikel 6.
De koper is verplicht de goederen bij ontvangst volledig te controleren. Eventuele klachten moeten onmiddellijk bij de levering gebeuren en dienen op straffe van verval binnen de 8 dagen na de levering per aangetekend schrijven aan de verkoper te worden gericht.
Klachten betreffende de verborgen gebreken t.o.v. de geleverde goederen of werken kunnen enkel rechtsgeldig zijn indien ze voldoen aan de wettelijke grenzen van artikel 1641 – 1649 B.W..
Partijen komen overeen dat de klacht op basis van het verborgen gebrek moet ingesteld worden op straffe van verval binnen de 8 dagen na de vaststelling ervan door middel van aangetekend schrijven.
Geen wijziging van de bestelling door de koper wordt aanvaard zonder voorafgaande en schriftelijke instemming van de verkoper.
VBH Belgium NV zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van een lichte en/of gewone fout vanwege haarzelf en/of haar aangestelden. VBH Belgium NV is enkel aansprakelijk in geval van zware fout en/of opzet. De aansprakelijkheid van VBH Belgium NV is in ieder geval beperkt tot het bedrag opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst.
 
Artikel 7.
Elke betwisting i.v.m. een factuur van VBH Belgium NV moet binnen de tien werkdagen na de factuurdatum aangetekend medegedeeld worden aan VBH Belgium NV. Bij gebreke daaraan is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd.
Een eventueel protest geeft de klant niet het recht zijn betalingsverplichting op te schorten.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al de facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van VBH Belgium NV.
Iedere op de vervaldag niet betaalde factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een conventionele moratoire interest, die gelijk is aan de interestvoet zoals bepaald in artikel 5 van de Wet Betalingsachterstand van 02.08.2002, verhoogd met 3%. Bovendien zal bij niet betaling op de vervaldag het factuurbedrag zonder ingebrekestelling met 10% verhoogd worden ten titel van forfaitaire schadeloosstelling. Dit forfaitair bedrag geldt als vergoeding voor de buitengerechtelijke invorderingskosten veroorzaakt door de niet betaling en onverminderd het recht van de schuldeiser om een vergoeding te vorderen voor andere schadeposten die niet louter veroorzaakt zijn door de niet betaling.
Laattijdige betaling van 1 factuur heeft tot gevolg dat andere facturen, waarvoor in voorkomend geval een betalingstermijn was verleend, ineens opeisbaar zijn, zonder ingebrekestelling.
Wanneer de koper nalaat de overeengekomen betalingen te doen, zelfs indien het gedeeltelijke betalingen betreft, dan is de verkoper daarenboven gerechtigd om de leveringen op te schorten tot dat de koper integraal voldaan heeft aan zijn betalingsverplichting. De opschorting kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding van de koper.
 
Artikel 8.
Alle door de verkoper geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot na de volledige betaling van de prijs en van de bijkomende prestaties en kosten. De verkoper kan zich op deze clausule beroepen vijf werkdagen na het versturen per aangetekende zending van een ingebrekestelling tot betalen die zonder gevolg is gebleven. De goederen dienen dan onmiddellijk op eenvoudige vraag aan de verkoper te worden teruggeven en dit op kosten van de klant. Dit daarenboven onverminderd het recht van de verkoper op integrale schadeloosstelling.
In geval dat de in gebreke gebleven klant failliet gaat, de toepassing vraagt van de wet op de continuïteit van ondernemingen of op enigerlei andere wijze zijn activiteiten gestaakt heeft, behoudt de verkoper zich het recht voor de verkochte goederen op te eisen middels eenvoudig verzoek gericht aan diegene die de kwestieuze goederen onder zich heeft.
 
De overeenkomst wordt geacht van rechtswege ontbonden te zijn in geval van faillissement, toepassing van de wet op de continuïteit van de ondernemingen, toelating tot de collectieve schuldbemiddeling of welkdanige andere vorm van liquidatie van het vermogen van de klant. VBH Belgium NV heeft onmiddellijk recht op betaling van alle tot dan geleverde goederen, onverminderd diens recht op integrale schadeloosstelling.
 
Bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant of bij gerechtelijke/buitengerechtelijke ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de klant is een forfaitaire en vooraf overeengekomen schadevergoeding verschuldigd van 25% op de overeengekomen prijs. Deze schadevergoeding kan niet herleid worden door de partijen en de partijen komen overeen dat deze schade de werkelijk geleden schade uitmaakt. Indien VBH Belgium NV de overeenkomst eenzijdig verbreekt of de overeenkomst gerechtelijk/buitengerechtelijk ontbonden wordt ten nadele van VBH Belgium NV, is zij aan de klant dezelfde schadevergoeding verschuldigd.
 
In geen enkel geval kan de koper bij de bestelling van stuk goed of bestelling op maat deze afzeggen. De koper kan dan verplicht worden tot afname van de bestelling en betaling van de koopprijs onder verbeurte tot betaling van een dwangsom van 247,90 € per vastgestelde niet-afname.Indien de koper zijn verplichting tot betaling niet nakomt, staat het de verkoper vrij de koop te ontbinden. Dit gebeurt door de kennisgeving van deze wil bij aangetekend schrijven. De ontbinding gaat in op de datum vermeld op het afgiftebewijs van de aangetekende zending.
 
Artikel 9.
In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt, en in het bijzonder het Vredegerecht van het kanton Beringen, bevoegd.
Op onderhavige overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.